Điều tạo ra sự phân biệt giàu nghèo, cha mẹ phải đọc