Giáo dục là yêu thương, mỗi trẻ em là một thiên tài